Klauzula informacyjna dla Klientów "RODO"

Treść klauzuli

Sposób wprowadzenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wwłaściciel eWysyłki - P2 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Trzebownisku adres siedziby: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko,

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny wniosku i realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz Art. 400a ust 1 i Art. 411 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018.799 t.j.),

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy z branży IT. W tych przypadkach, zakres usług świadczonych przez te firmy nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek działań dotyczących wprowadzania lub aktualizacji Pani/Pana danych. Zakres usług obejmuje jedynie usuwanie awarii sprzętu i/lub systemów oraz usługi modyfikacji i funkcjonalności systemów, podczas których świadczący usługę może mieć wgląd w przetwarzane przez administratora dane oraz firmy z branży księgowej, która przetwarza dane osobowe w zakresie wystawiania faktur za zrealizowaną usługę kurierską. Firmy z branży przewozowej, przetwarzają dane w celu zrealizowania usługi kurierskiej.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego w celu prowadzenia archiwizacji,

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy przewozu oraz realizacji zlecenia.

• W Regulaminie serwisu internetowego

• Dotyczy wszystkich klientów eWysyłki - P2 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Trzebownisku adres siedziby: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko